System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Ulica Dworcowa - dalsze działania inwestycyjne
14 Wrzesień 2022

Miasto w dniu 16.03.2022r. unieważniło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zadania „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” w uzasadnieniu wskazując znaczny wzrost cen i konieczność ograniczenia zakresu planowanej inwestycji. Prezydent Miasta na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poinformował, że Miasto Gorzów na tę chwilę rezygnuje z budowy węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Inwestycja „węzeł przesiadkowy” miał być kumulowaną inwestycją polegającą na przebudowie ul. Dworcowej wraz z torowiskiem oraz budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP. Remont ulicy mimo wszystko miał się odbyć i miał być zrealizowany w wariancie minimum zgodnie z opracowanymi dotychczas wytycznymi technicznymi.

Aktualnie, mając nadal inwestycyjne ograniczenia gospodarcze na względzie, trwają prace projektowe mające na celu dostosowanie dokumentacji projektowej do etapowania robót w związku z ograniczeniem zakresu robót na pierwotnym zadaniu. Zakres robót na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Dworcowej i budowy węzła przesiadkowego będzie obejmować: demontaż istniejącego torowiska w ul. Dworcowej wraz z likwidacją pętli przed budynkiem dworca PKP, przebudowę torowiska w ul. Dworcowej wraz z budową krańcówki przed dworcem PKP, budowę deptaka w ciągu ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem zielenią, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej wzdłuż ulicy Jancarza, przebudowę chodników wzdłuż wykonanej zatoki autobusowej oraz w rejonie placu dworcowego, przebudowę oświetlenia na odcinku budowanych wiat autobusowych, wymianę warstwy ścieralnej w ciągu ul. Dworcowej wraz z przebudową istniejących chodników, wykonanie parkingu w rejonie zlikwidowanej pętli tramwajowej (przed barem Agatka), zakup i montaż toalety publicznej dla podróżnych.

Przebudowa torowiska wraz z deptakiem będzie dofinansowana w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót: styczeń/luty 2023 r. Planowane zakończenie robót związanych z wykonaniem torowiska, sieci trakcyjnej i budowy deptaku: październik 2023 r.


Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Spotkanie władz miasta w sprawie planowanych inwestycji kolejowych, tramwaju dwusystemowego i centrum przesiadkowego
13 Wrzesień 2022

Na początku września w Urzędzie Miasta Gorzowa odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, dyrektorów wydziałów merytorycznych oraz zaproszonych gości, które poświęcone było omówieniu stanu prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, które przyczynią się do poprawy w dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Aktualnie władze miasta i pracownicy urzędu koncentrują się na kilku ważnych projektach. Trzy pierwsze są stricte kolejowe.
Pierwszy dotyczy przebudowy linii kolejowej 273 i rozpoczętego przez PKP studium wykonalności dla odcinka Rzepin – Szczecin Podjuchy, dla którego prezydent Gorzowa zgłosił propozycję zaprojektowania i wybudowania nowych torów stacyjnych, tzw. łącznicy.
Drugi projekt dotyczy poprawy dostępności kolejowej Gorzowa i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest uruchomienie linii komunikacyjnej Gorzów – Międzychód – Poznań, która prowadziłaby do gorzowskiej strefy przemysłowej. Ten projekt pozwoliłby również na odbudowę kładki pieszej na moście kolejowym w Gorzowie oraz budowę przystanku kolejowego Gorzów Wielkopolski Zachód na wysokości Placu Słonecznego.
Trzeci projekt to Magistrala Zachodnia, czyli utworzenie nowej linii komunikacyjnej na bazie istniejących linii kolejowych i stworzeniu dwóch krótkich odcinków. Pozwoliłoby to na możliwość obsługi 60 % lubuskiej populacji przez jedną linię komunikacyjną Gorzów – Skwierzyna – Międzyrzecz – Świebodzin – Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól/Żagań/Żary.

Przedstawiono także propozycję kierunków rozwoju transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z wykorzystaniem do tego celu koncepcji tzw. tramwaju dwusystemowego, oraz przedyskutowano dalsze działania jakie będą konieczne do podjęcia przez Miasto oraz Spółkę PKP: – potrzebę budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w zmienionym zakresie lecz przy zachowaniu pełnej jego funkcjonalności; – konieczność remontu przez Spółkę PKP dworca wraz z budową odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

Koncepcja tramwaju dwusystemowego (ang. Tram-train) ma szansę rozwinąć się również w Polsce. Rozwiązanie tego typu, czyli wykorzystanie pojazdu szynowego, łączącego w sobie właściwości pojazdu kolejowego i tramwaju, który może poruszać się zarówno po torach tramwajowych (na obszarze Miasta), jak i po torach kolejowych (na odcinkach podmiejskich) są już znane od ponad 100 lat np. w Austrii, Niemczech, Francji a ostatnio również na Węgrzech.

W odleglejszej perspektywie czasowej, możliwym mogłoby być zaimplementowanie takiego rozwiązania również w Gorzowie Wlkp., gdzie stacja kolejowa czeka na generalną przebudowę, a wstępnie to w tym miejscu tramwaj dwusystemowy mógłby wjeżdżać na linię kolejową. Tym samym dyskusja nad wprowadzeniem tego rozwiązania transportowego jest w dobrym momencie – brak prac traconych. Technicznie również jest to możliwe do wykonania, ponieważ istniejąca infrastruktura tramwajowa, czyli rozstaw torów jest taki samym jak kolejowy (1435 mm), istniejące linie kolejowe są „obrośnięte” miejscowościami, a planowana budowa nowej infrastruktury kolejowej skierowana jest do dużych generatorów ruchu (linia 415 na Strefę Ekonomiczną w Gorzowie, odbudowa linii kolejowej 426 do Strzelec Kraj.), pamiętać należy także o istniejącym zapleczu technicznym w gorzowskim MZK.
Projekt tramwaju dwusystemowego może stać się w przyszłości kołem zamachowym dla rozwoju połączeń tramwajowych w Mieście jednocześnie, w powiązaniu z pozostałym transportem publicznym, integrując komunikacyjnie cały MOF GW. W Polsce nie ma jeszcze przepisów prawnych, które pozwalałyby na realizację takiego środka transportu, niemniej jednak miasto Gorzów, ale także inne miasta prowadzą wstępne analizy, jednocześnie zabiegając o rozpoczęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

Omówione zostały także kwestie związane bezpośrednio z projektem „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”, czyli powiązaną z remontem ul. Dworcowej potrzebą budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w zmienionym zakresie. Poruszonym tematem był unieważniony przez PKP SA przetarg na budowę zintegrowanego centrum podróży – centrum przesiadkowe w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania, poddano pod dyskusję dalsze kroki zmierzające do realizacji tej inwestycji i decyzje jakie Miasto będzie musiało podjąć w najbliższych latach.

Działania miasta zmierzają do poprawy oferty przewozowej poprzez zabieganie o nową infrastrukturę kolejową u państwowego zarządcy PKP PLK, która pozwoli zbudować lepiej dostosowaną do potrzeb siatkę połączeń, rozwój miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, planowaną modernizację dróg wokół dworca, trwające prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. wpłyną na to że dworzec kolejowy w Gorzowie Wlkp. stanie się w tej części województwa lubuskiego i regionu ważnym punktem przesiadkowym. Dlatego też koniecznym jest ponowne rozpoczęcie rozmów z PKP SA w celu rozpisania nowego przetargu przez na realizację obiektu, który zintegruje maksymalnie blisko siebie wszystkie formy transportu (tramwaj/kolej/PKS/bus/ indywidualny transport).

Rafał Walentynowicz
fot. Bartłomiej Nowosielski

[rl_gallery id="10975"]
Inwestycja – przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I zakończona
9 Sierpień 2022

Na tę przebudowę mieszkańcy Gorzowa czekali dziesiątki lat. Inwestycja związana z przebudową ulicy Chrobrego i Mieszka I to najbardziej konieczne do zrealizowania i wyczekiwane przez wszystkich prace modernizacyjne powiązane z infrastrukturą tramwajową w historii powojennego Gorzowa. Już teraz, po zakończeniu tej przebudowy, ponownie wszystkie gorzowskie linie tramwajowe są obsługiwane przez tramwaje. Ostatni raz funkcjonujące jednocześnie linie 1, 2 oraz 3 mieliśmy okazję widzieć na torach 30 września 2017 r. Dzień później tabor unieruchomiony został w zajezdni, a Miasto jako inwestor sukcesywnie ruszyło z przebudowami torowisk. Wszystkie zrealizowane zostały w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” Najpierw ulica Sikorskiego, następnie Kostrzyńska, by ostatecznie zakończyć na przebudowie ul. Chrobrego i Mieszka I.

W ramach tego zadania wyremontowano odcinek drogi o długości 1 542,69 metrów, zamontowano łącznie 10 nowoczesnych wiat przystankowych, wiatę rowerową, 25 ławeczek, 28 koszy na śmieci, 33 stojaki rowerowe, 6 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Koszt zadania to 70 612 599,80 złotych. Zostało sfinansowane z w ramach działania 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości 35 457 412,05 zł (trakcja, torowisko, deptak).

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego (deptakiem) i Mieszka I (chodnikami), na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta, realizowało konsorcjum firm ZUE i FDO. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, a także jej umiejscowienie w przestrzeni miasta (lokalizacja w samym centrum), oczywiście nie obyło się bez utrudnień, zwłaszcza w zakresie organizacji ruchu i objazdów. Zwłaszcza kłopoty dało się odczuć w momencie gdy z ruchu wyłączone były główne arterie komunikacyjne jak chociażby skrzyżowanie ul. Chrobrego/Jagiełły/Wybickiego, skrzyżowanie ul. Mickiewicza/Mieszka I, czy skrzyżowanie ul. Roosevelta/Mieszka I/Kazimierza Wielkiego.

Miasto nie uniknęło także odkryć archeologicznych w tym miejscu. Liczne ślady historii odkryte zostały na remontowanej ul. Chrobrego, tuż przy dawnym „Arsenale”. Po wykopaliskach i odkryciach fragmentów ceramicznych z kultury pucharów lejkowatych, starej słodowni, szwedzkiej twierdzy obronnej, czy piwnicach poniemieckich kamienic, archeolodzy z pracowni SG2 odkryli tu także pozostałości murów miejskich z XIV wieku oraz otaczającą mury fosę. Okryto także ludzkie kości i zachowane prawie w całości szkielety. Znalezisko zgodnie z obowiązującymi przepisami musiało zostać zinwentaryzowane.
Inwestycja czasowo pokryła się także z panującą pandemią Covid-19, a na sam koniec wybuch konfliktu na Ukrainie spowodował częściowy odpływ pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

Niemniej dziś możemy się cieszyć zupełnie nową jakością ulicy Chrobrego i Mieszka I. Mamy wzłuż naszego „traktu królewskiego” deptak na miarę XXI wieku. Koniec z nierównymi chodnikami, koniec ze starymi, wybitymi podbudowami torowiska, koniec z hałasem i uciążliwością dotychczasowej komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Nowe nasadzenia drzew i nowa mała architektura już dziś zmieniają oblicze ulic Chrobrego i Mieszka I na długie lata. Do tego wszystkiego dochodzą stylizowane latarnie będące jednocześnie słupami trakcyjnymi i dedykowane torowisku oświetlenie ledowe, które ma ostrzegać pieszych przed nadjeżdżającym trawajem. To wszystko czyni deptak ul. Chrobrego wyjątkowym miejscem, które urzeka nie tylko po zmierzchu.

Finalne zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji można oglądać w poniższej galerii:
[rl_gallery id="10874"]

Jednostka Realizująca Projekt
fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN