System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Otwarto oferty na ul. Dworcową. Nadzór inwestorski poszukiwany
11 Kwiecień 2023

W dniu 7.04.2023 otwarto oferty na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego oraz przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP w Gorzowie Wlkp.

Łącznie wpłynęły 3 oferty, wszystkie przekraczają kwotę zaplanowaną na realizację tego zadania.

Oferta 1 – Konsorcjum firm: TORMEL Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań- Lider oraz WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań- Partner zaproponowało kwotę 25 661 000,73 zł oraz gwarancję na 72 miesiące. W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 17 739 859,66 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 7 921 141,07 zł.

Oferta 2 – BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zaproponowało kwotę 24 649 455,36 zł oraz gwarancję na 72 miesiące. W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 18 453 469,90 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 6 195 985,46 zł.

Oferta 3 – ZUE S.A., ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków zaproponowało kwotę 23 327 915,35 zł oraz gwarancję na 72 miesiące.
W tym przewidziano: zakres prac finansowany przez Miasto Gorzów – 17 321 183,87 zł oraz zakres prac finansowany przez PWIK Sp. z o.o. – 6 006 731,48 zł

Na inwestycję przewidziano 16 206 631,63 zł brutto, w tym: zakres Miasta: 12 649 135,22 zł brutto oraz zakres PWIK: 3 557 496,41 zł brutto. O decyzjach dotyczących rozstrzygnięcia przetargu poinformujemy osobnym komunikatem.

Jednocześnie Miasto Gorzów ogłosiło przetarg na usługi polegające na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego nad robotami budowlanymi dotyczącymi przebudowy ul. Dworcowej wraz z monitoringiem, budową węzła przesiadkowego oraz przebudową wodociągu i sieci sanitarnej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej” i „Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowa z przebudową Systemu Monitoringu Miejskiego” dla projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP”.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru branży torowej / Waga: 20
Cena – Waga: 60

Na oferty Miasto czeka do 4 maja 2023 do godz. 10:00.
Tutaj znajduje się ogłoszenie dot. niniejszego postępowania w ramach Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/749656

Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Przetarg na ulicę Dworcową ogłoszony
27 Luty 2023

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę ulicy Dworcowej wraz z torowiskiem oraz dróg z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP. W ramach tego kontraktu ma też powstać system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system monitoringu miejskiego. Zadanie to to pierwszy etap budowy węzła przesiadkowego. Inwestycja powinna być zrealizowana w przeciągu roku.

W ramach inwestycji przewidziano realizację następujących zadań:
1) w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”:
– przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190 m,
– budowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu istniejących ulic,
– przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP,
– przebudowa trakcji tramwajowej w obrębie placu przed dworcem PKP wraz z elementami sterowania ruchem tramwajowym,
– budowa miejsc obsługi pasażerów w postaci miejsc parking parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
– przebudowa placu przed dworcem PKP,
– budowa elementów spowolnienia ruchu w postaci skrzyżowań wyniesionych,
– doświetlenie przejść dla pieszych,
– przebudowa zjazdów na posesje przyległe,
– budowa i przebudowa ciągów pieszych,
– budowa ciągów pieszo-rowerowych,
– budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych,
– rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych,
– przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
– usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
– wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,
– wykonanie terenów zielonych,
– uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja czasowej organizacji ruchu,
– stała organizacja ruchu,
– dostawa z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej/informacyjnej oraz demontaż z montażem 1 szt tablicy pamiątkowej/informacyjnej.

2) w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”:
– dostawa z montażem 4 szt. kamer monitoringu oraz włączenie i zintegrowanie zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Gorzowie wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania do tych kamer,
– budowa elementów kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energię elektryczną dla systemu monitoringu wizyjnego.

3) w ramach projektu „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP”:
– przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Składową na odcinku ok. 504 m,
– przebudowa 1 skrzyżowania zwykłego ul. Dworcowej z ul. Jancarza,
– przebudowa zjazdów publicznych na posesje przyległe,
– budowa i przebudowa ciągów pieszych,
– budowa i przebudowa dróg rowerowych oraz dróg pieszo rowerowych,
– budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdłuż ul. Jancarza,
– budowa odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz z budową włączeń do istniejących kolektorów wód deszczowych,
– przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż zatoki autobusowej na ul. Jancarza,
– doświetlenie przejść dla pieszych,
– budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdów samochodowych (sygnalizatory dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem sygnalizacji dla tramwajów,
przebudowa koligujących odcinków sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.,
– usunięcie kolidujących drzew i krzewów,
– wykonanie nasadzeń zastępczych drzew,
– wykonanie terenów zielonych,
– uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i aktualizacja czasowej organizacji ruchu,
– stała organizacja ruchu,
– dostawa z montażem 2 szt. tablic pamiątkowych/informacyjnych,
– budowa toalety dla podróżnych.

4) przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:
– w obrębie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP,
– w obrębie ul. Jancarza i ul. Składowej.

Postępowanie ogłoszone zostało na Platformie Zakupowej w ramach przetargu nieograniczonego. Miasto czeka na oferty do 20 marca 2023 do godziny 10:00. Tutaj znajduje się link do ogłoszenia wraz z dokumentacją projektową – https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170.

Zobaczcie jak obecnie wygląda ulica Dworcowa. To ujęcia ze stycznia. Po rozstrzygnięciu przetargu wszystko tutaj ulegnie zmianie.

Jednostka Realizująca Projekt
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Harmonogram budowy Centrum Przesiadkowego
10 Styczeń 2023

Nowe centrum przesiadkowe usprawni komunikację w mieście, przede wszystkim zapewni dostęp do różnych środków transportu oraz ich dogodną zmianę. W lutym br. rozpocznie się procedura przygotowania do budowy pierwszego etapu tej inwestycji, a odbiory całości prac powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku.

Ogłoszenie przetargu, który wyłoni wykonawcę przebudowy ulicy Dworcowej oraz budowy pierwszego etapu węzła przesiadkowego, zaplanowano na początku lutego br. Do wykonania w ramach pierwszego etapu prac będzie przebudowa ulicy Dworcowej, budowa nowego torowiska tramwajowego z peronami dla podróżnych, zagospodarowanie placu przed dworcem PKP oraz budowa zatok dla autobusów dalekobieżnych w ciągu ulicy Jancarza.

Ulica Dworcowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do zjazdu w ulicę Dworcową, będzie odcinkiem, po którym będzie odbywać się ruch pieszych i pojazdów, aż do ulicy Jancarza. Dworcowa zostanie połączona z Jancarza w okolicy dawnego dworca PKS. Na pozostałym odcinku ulica ta zostanie zamieniona na deptak, zamknięty dla ruchu pojazdów.

Plac przed dworcem PKP zostanie zagospodarowany na nowo. Torowisko tramwajowe zostanie wyprowadzone łukiem w stronę estakady. Na placu przed dworcem PKP pojawi się nowa zieleń, zostaną nasadzone drzewa, powstaną nowe trawniki. Postawione zostaną ławki dla oczekujących na tramwaj. Wybudowane też będą miejsca postojowe dla taxi, parkingi kiss&ride oraz parkingi dla niepełnosprawnych. Plan jest aktualnie uzgadniany z przedstawicielami PKP.

PKP powróciło również do rozmów z miastem w sprawie przebudowy dworca kolejowego w Gorzowie. Rozmowy mają na tyle konkretny wymiar, że zaplanowany został harmonogram działań miasta w sprawie budowy centrum przesiadkowego. Zakłada on, że w najbliższych tygodniach zostanie dostosowana dokumentacja projektowa do pierwszego etapu prac.

W lutym ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy pierwszego etapu prac. Postępowanie powinno zostać rozstrzygnięte wiosną. A jesienią powinny zostać zakończone prace na ulicy Dworcowej razem z krańcówką torowiska. Powinny się też zakończyć się prace związane z zagospodarowaniem placu przed dworcem PKP oraz budowa deptaka w ciągu ulicy Dworcowej.

Późną wiosną przyszłego roku powinny z kolei nastąpić odbiory budowy zatok autobusowych w ciągu ulicy Jancarza, budowa parkingów kiss&ride, remont nawierzchni ulic Jancarza i Składowej oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tych ulic.

Wiesław Ciepiela
Rzecznik prasowy
Fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

[recaptcha]
GÓRCZYN