System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim
CENTRUM

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE
Umowa na Kostrzyńską podpisana
20 Kwiecień 2018

Firma Budimex zmodernizuje ulicę Kostrzyńską. Umowę w sprawie rozpoczęcia tej od wielu lat oczekiwanej inwestycji – przebudowy „wylotówki” na Kostrzyn, w piątek podpisali prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz reprezentujący wykonawcę dyrektor regionalny Grzegorz Domaradzki.

Firma Budimex S.A wygrała drugi przetarg na modernizację ulicy Kostrzyńskiej. Zaoferowała kwotę 65,2 mln zł, choć miasto planowało na ten cel 58 mln. Różnicę władze miasta zdecydowały pokryć z miejskiego budżetu. Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej będzie kosztować ponad 20 mln zł, a roboty drogowe, sanitarne, elektryczne, zieleń, wyburzenia istniejącego obiektu i wiaduktu wraz z budową nowego wiaduktu to koszt prawie 45,2 mln zł.

Roboty torowe i trakcyjne muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, a roboty drogowe wraz z budową wiaduktu w ciągu 17 miesięcy. Wykonawca daje sześcioletnią gwarancję na wykonane prace.

Prace na Kostrzyńskiej będą podzielone na etapy. Wykonawca rozpocznie od budowy tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Dobrej, następnie przystąpi do realizacji robót torowych. Jednocześnie rozpoczną się prace drogowe na odcinku od ul. Dobrej do ul. Tartacznej.

Zakres prac

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3 km na odcinku od placu Słonecznego do węzła S3. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wraz z budową infrastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa nowego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. Warzywnej o parametrach technicznych dostosowanych dla nowych tramwajów, budowa peronów i przystanków tramwajowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego, budowa chodników oraz budowa ścieżek rowerowych).

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego.

Dwa źródła finansowania

Przebudowa drogi wraz z infrastruktura podziemną i nowym wiaduktem w ramach będzie finansowana z ZIT-ów (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.), a przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej w ramach dotacji unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach).

Aby przyspieszyć realizację projektu od października ubiegłego roku Miejski Zakład Komunikacji, na podstawie umowy in-house, realizuje na zlecenie Miasta prace przy torowisku w Al. 11 Listopada (na odcinku od wiaduktu przy placu Słonecznym do skrzyżowania z ul. Jancarza).

Wydział Promocji i Informacji

Kostrzyńska

Kostrzyńska

fot. Bartłomiej Nowosielski

Rusza remont Kostrzyńskiej
11 Kwiecień 2018

Budimex przebuduje ulicę Kostrzyńską. Firma wygrała przetarg, a po ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Miasto może podpisać umowę na realizację tej inwestycji.

Decyzja Prezesa UZP kończy procedurę przetargową – prezydent może podpisać umowę z wykonawcą. To nastąpi najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja; firma musi jeszcze dostarczyć niezbędne dokumenty. Po podpisaniu umowy Budimex może przystąpić do od wielu lat oczekiwanej przebudowy wyjazdowej ulicy z Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą.
Firma Budimex S.A wygrała drugi ogłoszony przez Urząd Miasta przetarg na modernizację ulicy Kostrzyńskiej. Zaoferowała kwotę 65,2 mln zł, choć miasto planowało na ten cel 58 mln.

Prezydent Jacek Wójciki już w styczniu poinformował, że brakujące pieniądze znajdzie.

– To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, czekamy na nią. Dlatego wiedząc, jaka jest sytuacja na rynku, już na koniec roku założyliśmy dodatkowe pieniądze w Wieloletniej Prognozie Finansowej na jej realizację. Mamy pieniądze, chcemy rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą – powiedział wówczas.

Zakres prac

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3 km na odcinku od placu Słonecznego do węzła S3. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wraz z budową infrastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa nowego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. Warzywnej o parametrach technicznych dostosowanych dla nowych tramwajów, budowa peronów i przystanków tramwajowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego, budowa chodników oraz budowa ścieżek rowerowych).

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego.

Dwa źródła finansowania

Przebudowa drogi wraz z infrastruktura podziemną i nowym wiaduktem w ramach będzie finansowana z ZIT-ów (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.), a przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej w ramach dotacji unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach).
Budowa drogi, uzbrojenia podziemnego i wiaduktu mają zakończyć się 17 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót, a w torowiska i sieci trakcyjnej – po roku od zawarcia umowy.

Aby przyspieszyć realizację projektu od października ubiegłego roku Miejski Zakład Komunikacji, na podstawie umowy in-house, realizuje na zlecenie Miasta prace przy torowisku w Al. 11 Listopada (na odcinku od wiaduktu przy placu Słonecznym do skrzyżowania z ul. Jancarza).

Wydział Promocji i Informacji

Rusza Kostrzyńska

fot. Daniel Adamski

Raport z prac na torowisku ul. Walczaka
9 Kwiecień 2018

Firma ZUE S.A. przedstawiła bieżący raport z zakresu prowadzonych pracy – przebudowa torowiska ul. Walczaka:

1. Prace związane z wykonywaniem sieci trakcyjnej – demontaż kabli trakcyjnych.
2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. Kontynuacja robót na odcinku D4 – D5. Wykonanie dziewięciu przejść poprzecznych kanalizacji pod torowiskiem wraz z rurą osłonową do wpustów ulicznych. Posadowienie trzech studni kanalizacyjnych.
3. Roboty torowe. Wykonywanie koryta torowiska wraz z profilowaniem. Układanie geowłókniny. Posadawianie studzienek odwodnienia torowiska. Układanie pierwszej warstwy podbudowy – warstwy mieszanki związanej cementem.
4. Wykonywanie koryta pod chodnik na odcinku od ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdańskiego.
5. Wykonywanie kanalizacji kablowych w rejonie wjazdu w ul. Dowgielewiczowej. Układane rur osłonowych na istniejących kablach SN. Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.

Z wyrazami szacunku
________________________________________
Rafał Korytowski
Kierownik robót

r.korytowski@zue.krakow.pl
ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków

torowisko Walczaka

fot. Bartłomiej Nowosielski

O PLANIE

HISTORIA PLANU TRANSPORTOWEGO W MIEŚCIE

Historia projektu

W październiku 2013 r. została przygotowana „Koncepcja rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim”. Głównym celem opracowania było określenie strategicznych kierunków rozwoju podsystemu tramwajowego w mieście. Przyjęte kierunki rozwoju mają doprowadzić do zintegrowania podsystemu tramwajowego z podsystemem autobusowym oraz innymi rodzajami transportu na terenie obszaru miasta Gorzowa Wielkopolskiego – w celu poprawy jakości systemu publicznego transportu zbiorowego jako całości.

Założenia projektu

System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” został podzielony na dwa projekty. Beneficjentem pierwszego z nich jest Miasto Gorzów Wielkopolski. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej trasy tramwajowej, modernizację istniejących tras, budowę punktu przesiadkowego oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Natomiast drugi projekt realizowany jest przez MZK Sp. z o.o. – swoim zakresem obejmuje m.in. zakup 14 nowych wagonów tramwajowych, modernizację hali tramwajowej i stacji obsługi, system monitoringu torów odstawczych.


Dokumenty do pobrania:

TRANSPORT PUBLICZNY W GORZOWIE

CZYLI JAK BYLO DOTĄD I JAK BEDZIE

Jak było dotąd?

W kwietniu i maju 2016 roku zostało przeprowadzone badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gorzowa. Badanie wykonane zostało wśród mieszkańców Gorzowa dobranych w sposób warstwowolosowy. W badaniu uczestniczyły osoby w wieku od 16 do 75 lat obu płci. Ogółem w badaniu udział wzięło 909 osób. Komunikacja tramwajowa w mieście została oceniona dobrze (40,5%). W dalszej kolejności respondenci nie byli w stanie jej ocenić (32,8%) oraz ocenili ją w stopniu dostatecznym (15,8%).

Jak będzie?

Planowana sieć komunikacyjna w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego obejmuje obszar miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin ościennych, z którymi miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, tj. gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Filarem kompleksowych zmian w planowanej sieci miejskiego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp. (w segmencie przewozów użyteczności publicznej) jest projekt modernizacji sieci komunikacji tramwajowej.

Tramwaje

Nowoczesne niskopodłogowe i ciche wozy tramwajowe, poruszające się po nowym i zmodernizowanym torowisku niemal bez drgań i kołysań, do tego kursujące z wysoką częstotliwością, będą atrakcyjnym sposobem realizacji podróży do centrum miasta. Nowe torowisko tramwajowe poprowadzone będzie pomiędzy jezdniami na obszarze stanowiącym rezerwę terenu właśnie pod rozbudowę podsystemu tramwajowego oraz przez teren niezabudowany, ograniczając do minimum utrudnienia związane z realizacją inwestycji.

Autobusy

W celu poprawy warunków ruchu dla komunikacji autobusowej, równolegle z modernizacją komunikacji tramwajowej, planuje się utworzenie wybranych korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej z priorytetem dla transportu zbiorowego. Komunikacja miejska, oferta przewozowa i układ linii w ramach obszarów gminnych, będą rozwijane w ścisłym porozumieniu z władzami gmin i społecznościami lokalnymi. Rozszerzenia oferty przewozowej wymagają także rejony rozbudowujących się gorzowskich osiedli, w szczególności osiedla Słonecznego – na terenach powojskowych oraz północnej części osiedla Piaski.

KONTAKT

MASZ PYTANIA? Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wyślij nam wiadomość poprzez poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i odpowiemy na wszystkie pytania.

GÓRCZYN